5. Waar kunnen meiden uit de doelgroep hulp vragen?

Hulp vragen voor problemen kan erg moeilijk zijn voor meiden van Turkse, Marokkaanse of Hindoestaanse afkomst. In het adviseren over hulp is het van belang om hier rekening mee te houden. Vervolgens is het van belang om de hulp te adviseren die goed aansluit bij de problemen waar het meisje mee zit en de mogelijkheden die zij heeft. Een goed overzicht over de sociale kaart in de eigen regio is onontbeerlijk.

Drempels om hulp te vragen

Er zijn verschillende opvattingen en denkbeelden van meiden én hun ouders, die voorkomen dat zij hulp zoeken:

 • Problemen los je op binnen de familie: veel jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst vinden net als hun ouders dat je problemen eerst binnen de familie of eigen kring moet proberen op te lossen.
 • De vuile was hang je niet buiten: roddel is gevaarlijk want dit tast de goede naam van de familie aan. Over problemen praat je dus niet, want dan loop je kans dat je het onderwerp wordt van de roddel.
 • Angst dat je ouders weet krijgen van je problemen: meiden willen graag voorkomen dat ouders weet krijgen van hun problemen, omdat ouders dan wel eens maatregelen kunnen nemen om de familie-eer te beschermen. Meiden zijn bang dat hulpverleners de ouders op de hoogte stellen. Deze angst kan terecht zijn: wanneer bekend wordt dat meiden hun verhaal hebben aan hulpverleners, kunnen ouders uit de meer traditionele families maatregelen nemen om de familie – eer te beschermen. Deze maatregelen kunnen zeer nadelig uit pakken voor het meisje: denk aan fysieke mishandeling, opsluiting, terugsturen naar het land van herkomst, uithuwelijking of soms dreiging met moord.
 • Het stigma op hulp zoeken. Hulp zoeken bij een professionele instantie voor psychische problemen wordt direct in verband gebracht met ‘gek zijn’.
 • Onbekendheid met de hulpverlening: er is zowel bij de meiden zelf als hun ouders vaak onvoldoende kennis van de mogelijkheden voor hulpverlening. Zo is bijvoorbeeld vaak onbekend dat naast de huisarts, ook andere hulpverleners beroepsgeheim hebben.
 • Er is wantrouwen ten aanzien van hulpverlening. Meiden en ouders weet niet goed wat er gebeurt in de hulpverlening en is bang voor bijvoorbeeld directe uithuisplaatsing of opsluiting.
 • De hulpverlening sluit niet goed aan: meiden vragen zich af of hulpverleners van Nederlandse afkomst wel begrijpen waar meiden uit hun cultuur mee zitten.

Kortom: Binnen de gemeenschap problemen bespreken is geen optie voor veel meiden want dan is de kans groot dat er over je geroddeld gaat worden en je de eer van de familie aantast. Ouders mogen zeker niet te weten komen wat er speelt, met name als het met seksualiteit en relaties heeft te maken. Buiten de eigen kring problemen bespreken is ook moeilijk want de hulpverlening is erg onbekend, wordt gewantrouwd en meiden zijn bang om niet begrepen te worden. Hulpverlening voor deze meiden moet dus laagdrempelig zijn en aansluiten bij de problemen en de beleving van de meiden zelf.

Hulp via internet

Voor veel meiden heeft hulp zoeken via internet de voorkeur. Het grote voordeel is dat het anoniem is. Daarnaast zijn deze meiden en jonge vrouwen gewend om bij een probleem te rade te gaan bij het internet. Er zijn verschillende websites waar deze meiden terecht kunnen om je verhaal te vertellen en advies te vragen, afhankelijk van het probleem waar zij mee te maken hebben.

Algemeen:

 • www.hulpmix.nl
  Op Hulpmix kunnen jongeren terecht met allerlei vragen. Er is tevens allerlei informatie te vinden. Ook kun je met hulpverleners chatgesprekken voeren, kan je vragen stellen via e-mail en op het forum. Dit allemaal anoniem.
 • www.kindertelefoon.nl
  Op deze site vindt je allerlei tips en informatie over verschillende problemen. De chat van de Kindertelefoon is elke dag open van 2 uur 's middags tot 8 uur 's avond. Jongeren kunt ook chatten met een hulpverlener via Windows Live Messenger (MSN). Voeg dan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. toe aan je buddylist.

Suïcidaal gedrag:

 • http://www.113online.nl: Bij 113 online werken medewerkers die veel kennis hebben over hoe te praten met mensen die niet meer willen leven. Er is ook een behandelteam bestaande uit psychologen, orthopedagogen, en psychiaters. Iedereen: jong, oud, man of vrouw kan hier terecht. Men kan hier anoniem terecht. De volgende diensten worden aangeboden:
  • Bellen: Via de telefoon kunnen meiden 24 uur per dag terecht. Telefoonnummer 0900 1130113.
  • Mailen: Meiden kunnen altijd een email sturen met jouw verhaal erin. Mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Mormaal gesproken krijg je binnen vijf werkdagen een antwoord.
  • Chatten: Meiden kunnen aangeven dat ze willen chatten met een medewerker van 113 online. Soms is de chat bezet. In de ochtend is het vaak wat rustiger.
  • Therapie: Ook voor hulp op langere termijn zijn meiden hier aan het juiste adres. Ze kunnen online in therapie bij een psycholoog, via de chat, email of telefoon.
  • Doorverwijzen: Meiden kunnen doorverwezen worden naar een GGZ in de regio.
  • Zelftesten
  • Zlefhulpcursus
  • Forum
  • Informatie: In de help-o-theek kun je informatie vinden over onderwerpen die voor jou belangrijk kunnen zijn
  • Voor meer informatie of vragen over 113 Online en de diensten die zij aanbiedt kun je de site bezoeken, of een email sturen aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en huwelijkdwang

 • www.hallokezban.nl
  In sommige culturen is de familie-eer heel belangrijk. Wanneer een meisje zich ‘te westers’ gedraagt, omgaat met jongens, of een relatie of seksuele contacten heeft, kan dat gezien worden als schending van deze eer. Een meisje kan dan te maken krijgen met druk vanuit je familie en soms zelfs met geweld. Op de website Hallo Kezban vinden meiden informatie en praktische tips over wat zij dan kunnen doen. Daarnaast vind je er verhalen: wat hebben anderen meegemaakt, en hoe hebben zij het opgelost. Meiden kunnen ook hun eigen verhaal kwijt op het forum, en vragen stellen aan de vrijwilligers. Hallo Kezban kan adviezen geven, maar geen hulp. Wel verwijzen zij door.
 • www.shginfo.nl
  Op deze site vindt je alle Steunpunten Huiselijk Geweld in Nederland. Er staat tevens allerlei informatie op de site over geweld in de privésfeer (familie, partner etc.). Ook kun je de ervaringen van anderen lezen of een vraag stellen op het forum.
 • www.yourright2choose.nl Ben je bang dat een meisjes tijdens de vakantie in Turkije of Marokko wordt achtergelaten? Of daar gedwongen wordt om te trouwen? Op deze site leest ze wat ze kan doen om haar veiligheid te beschermen.

Angst en stemmingsstoornissen

 • www.pratenonline.nl
  PratenOnline.nl is een website voor jongeren tussen 12 en 23 jaar die somber, angstig of onzeker zijn. Op deze websuite kunnen jongeren een test doen. Als daar uit blijkt dat zij waarschijnlijk angstig of gespannen, of zwaar down of depressief bent, dan kan een jongere een afspraak maken om te chatten met een professional. Op de website staat verder uitgelegd hoe het in zijn werk gaat.
 • http://www.gripopjedip.nl
  Dit is een website voor jongeren vanaf 16 tot 25 jaar die al een tijdje niet zo lekker in hun vel zitten of soms net even iets teveel hebben meegemaakt. Op deze site wordt het volgende aangeboden:
  • Zelftest: Door deze test weet je snel of je misschien te maken hebt met een depressie.
  • Mailen: Je kunt via deze website mailen met een deskundige. Belangrijk: deze ondersteuning wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Je kunt altijd eerst een advies vragen of deze hulp goed bij je past.
  • Online cursus: Je kunt via deze website anoniem een online cursus volgen, waarin je handvatten krijgt aangereikt om meer grip te krijgen op je gevoel. Belangrijk: deze ondersteuning wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Je kunt altijd eerst een advies vragen of deze hulp goed bij je past.
  • Informatie: over depressief voelen en wat je hier aan kan doen.

Hulpverleningsorganisaties

Er zijn verschillende organisaties waar meiden uit de doelgroep terecht kunnen. De huisarts is erg bekend bij de doelgroep. Wat meiden hier aanspreekt is dat zij weten dat de huisarts beroepsgeheim heeft.

  • Huisarts
   De huisarts is vaak het eerste waar meiden aan denken bij hulp zoeken. Voor veel meiden is de huisarts dus goed te vinden. Maar omdat de huisarts ook de ouders meestal kent, is dit weer een drempel.

 

  • Leerlingenbegeleider, vertrouwenspersoon of school maatschappelijk werk
   Op de meeste scholen zijn er vertrouwenspersonen en leerlingbegeleiders. Aan zo'n persoon kunnen meiden vragen of ze meedenken over hun situatie. Deze leerlingengeleiders, vertrouwenspersonen of school maatschappelijk werkers kunnen deze zaken van meiden bespreken in het ZAT en zo nodig doorverwijzen naar (gespecialiseerde) jeugdzorg.

 

  • Maatschappelijk werk Bij het maatschappelijk werk kan de meiden, net als iedereen, terecht met uiteenlopende problemen. Er is geen doorverwijzing nodig. Het gaat om problemen op psychosociaal en/of materieel vlak. Bij deze problematiek is het belangrijk dat het maatschappelijk werk werkt zo nodig samenwerkt met de tweede lijn zoals naar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

 

  • Steunpunt Huiselijk Geweld
   Het Steunpunt Huiselijk Geweld biedt hulpverlening aan slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld. Ook voor eergerelateerd geweld en seksueel geweld kan je hier terecht. Deze problemen kunnen aanleiding zijn voor suïcidaal gedrag onder meiden uit de doelgroep. Het Steunpunt Huiselijk Geweld kan tot de conclusie komen dat een meisje moet worden ondergebracht in een opvanghuis voor meiden of in de vrouwenopvang maar er kan ook ingezet worden op bemiddeling met de familie of alleen ondersteuning aan het meisje zelf. Belangrijk is dat het Steunpunt Huiselijk Geweld in haar ondersteuning ook alert is op suïcidaal gedrag en hier nodig (gespecialiseerde) hulp voor inschakelt zoals van Jeugd GGZ.
   http://shginfo.nl/

 

  • Bureau Jeugdzorg
   Bureau Jeugdzorg geeft toegang tot alle jeugdzorg in Nederland. Zowel kinderen als hun ouders kunnen hier terecht. Aandachtspunt voor jeugdzorg is dat de ouders niet worden ingeschakeld indien het vermoeden bestaat dat het meisje hierdoor in gevaar komt. Bureau Jeugdzorg geeft ook toegang tot Jeugd GGZ. De Jeugd GGZ kan bijvoorbeeld de depressie behandelen die het suïcidale gedrag veroorzaakt.
   http://www.bureaujeugdzorg.info/Verwijzers/

 

  • AMK
   Dit is Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Bij het AMK kun je terecht wanneer je vermoed dat een meisje mishandelt wordt. Ook kun je hen vragen om advies.
   http://www.amk-nederland.nl/professionals.php

 

 • SUNA
  SuNa is een uniek project in Den Haag en heeft tot doel om jongeren, die een zelfmoordpoging hebben ondernomen of zichzelf ernstig hebben beschadigd, in beeld te krijgen en houden en te voorkomen dat er opnieuw een poging plaatsvindt. Deze jongeren wordt een steuntje in de rug geboden en actief naar de hulpverlening en/of school of werk gemotiveerd. SuNa is twee jaar geleden als proef opgesteld om Haagse jongeren tussen de 13 en 25 jaar na een zelfmoordpoging goed in beeld te houden voor nazorg. Het project krijgt nu een structurele inbedding bij tien zorg- of hulpverleningsinstanties. De ambulancedienst Den Haag, Bureau Jeugdzorg Haaglanden, De Jutters, Parnassia Bavo Groep, Haagse ziekenhuizen en gemeente Den Haag hebben het convenant ondertekend. De betrokken partijen komen eenmaal in de twee maanden bij elkaar voor overleg. Niet alleen de stand van zaken wordt daarin geëvalueerd, ook wordt gekeken naar sterke en zwakke punten binnen de samenwerking. Belangrijk: meiden en jonge vrouwen kunnen zich niet zelf aanmelden bij Suna. Dit gaat via de ziekenhuizen.
  http://www.loketgezondleven.nl/i-database/interventies/s/15145/